Alaffia-Shea-Butter-Co-op. 3.5 X 4.4

Stirring Shea Butter