La Riojana – 2020 harvest – biodynamic vineyards – 39